Periodic assessment of the energy efficiency of boilers

We offer Periodic assessment of the energy efficiency of boilers( periodic inspection of the heating and air conditioning system) , referred to in Chapter 3 „Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)”: Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji budynku. Until March 2015 Prawo Budowlane (art. 62, ust. 1, pkt 6)
Please be advised that our names have been entered on the list of authorized persons kept by the Ministry of Infrastructure and Development under the number 181 i 182 (https://rejestr.cheb.mir.gov.pl/wykaz-osob-uprawnionych-do-kontroli-systemu-ogrzewania-lub-systemu-klimatyzacji)
According to the Act of August 29, 2014 on the energy performance of buildings (Dz.U. 2014 poz. 1200)
Art. 23.1. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:
1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 5 lat dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
b) co najmniej raz na 2 lata dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
c) co najmniej raz na 4 lata dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.
2. Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dosto-sowania do potrzeb użytkowych budynku.
3. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.