Pomiary to nasza specjalność

Wykonujemy pomiary i badania następujących urządzeń:
 • badania i pomiary kotłów parowych i wodnych (wraz z ich urządzeniami pomocniczymi)
 • pomiary młynów węglowych (wszystkie typy) – wykonanie pomiaru przemiału, dystrybucji i przepływu mieszanki pyłowo-powietrznej dla zespołów młynowych
 • pomiary wentylatorów oraz innych urządzeń
 • pomiary innych urządzeń energetycznych
ww. pomiary i badania wykonujemy dla osiągnięcia określonych celów, w szczególności:
 • pomiary eksploatacyjne dla określenia aktualnie osiąganych parametrów,
 • analizy wskazujące na możliwość wzrostu efektywności,
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń w celu stwierdzenia ewentualnych rezerw możliwych do wykorzystania,
 • pomiary i analizy wykazujące osiągnięte efekty.
1. Badania, pomiary eksploatacyjne i wdrożeniowe, ekspertyzy wszystkich typów kotłów przemysłowych, ciepłowniczych i energetycznych w zakresie:
 • pomiary bilansowe (masy i ciepła) całych urządzeń kotłowych lub wyodrębnionych urządzeń pomocniczych,
 • pomiary palenisk (pyłowych, rusztowych, narzutowych),
 • pomiary kotłów i urządzeń przed  i pomodernizacyjne,
 • określenie charakterystyk pracy wszelkich urządzeń pomocniczych,
 • pomiary mające na celu ocenę poprawności doboru urządzeń,
 • pomiary specjalistyczne.
2. Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń instalacji paleniskowych (młyny, podajniki, rozdzielacze, separatory, odpylacze, sieci rurociągów itp.) ze szczególnym uwzględnieniem młynów węglowych:
 • określanie jakości przemiału w różnych warunkach pracy (wydajność, wentylacja), opracowywanie wniosków dla osiągnięcia odpowiedniego przemiału,
 • pomiary dynamiki młynów w celu osiągnięcia parametrów wymaganych w regulacji ARCM,
 • ocena efektów wprowadzanych zmian i modernizacji młynów i wentylatorów młynowych,
 • pomiary rozdziału pyłu oraz czynnika nośnego na poszczególne przewody pyłowe ze wskazaniem przedsięwzięć poprawiających równomierność rozdziału.
3. Pomiary związane z doborem lub lokalizacją specjalistycznej aparatury pomiarowej, np.:
 • pomiary siatkowe składu spalin w kanałach o dużym przekroju w celu określenia miejsca zabudowy analizatorów spalin,
 • pomiary siatkowe rozkładu temperatur w przekroju lub na drodze przepływu czynnika,
 • pomiary rozkładu prędkości w przekroju pomiarowym, np. przed zabudową przepływomierzy określających strumień na podstawie pomiaru prędkości w jednym miejscu przekroju.
4. Inne pomiary według indywidualnych ustaleń.
5. Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych z kotłów i innych emitorów.